VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují a vztahují se na všechny obchodně-závazkové vztahy vzniklé prostřednictvím internetového obchodu (dále také E-SHOP), elektronicky (e-mailem), či písemně, ve kterých vystupuje níže uvedený “Dodavatel”.

Tyto VOP se považují za všeobecné obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, a proto mají přednost před jinými obchodními podmínkami Odběratele. Upravují práva a povinnosti stran Smlouvy (jak jsou definovány níže) a Odběratel akceptací VOP stvrzuje, že pro vzájemné obchody jsou výlučné, vyjma odlišného ujednání sjednaného akceptovanou objednávkou nebo písemnou specifikací závazkového vztahu, potvrzenou oběma stranami.

Odběratel bere na vědomí, že obrázky uvedené v katalogu mohou být pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s daným výrobkem.

Definice pojmů pro účely této smlouvy:

“Dodavatel” je vždy společnost SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., Vídeňská 1398/124, Praha 4, IČ:25065939, DIČ: CZ25065939, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 46662 (dále jen “Dodavatel”).

“Odběratel” může být pouze fyzická nebo právnická osoba s platným identifikačním číslem (IČ), která učinila poptávku či Objednávku v rámci své podnikatelské činnosti, ke které je oprávněna. Dodavatel výslovně vylučuje, aby účastníkem smlouvy mohl být spotřebitel tak, jak je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ). Dodavatel má za to, že osoba, která učinila Objednávku, je k takovému jednání pověřena a zmocněna.

“Objednávka” je návrh Odběratele na uzavření Smlouvy. Objednávka platí za podanou pouze tehdy, obsahuje-li specifikaci Odběratele (včetně IČ), Zboží jako předmětu plnění, místa dodání a požadovaného množství.

“Smlouva” má povahu kupní smlouvy uzavřené mezi podnikateli (obchodní závazkový vztah) na sjednaný druh předmětu plnění. Na základě Smlouvy Dodavatel dodá Zboží dle Objednávky, převede na Odběratele vlastnické právo k tomuto Zboží a Odběratel za řádné a včasné plnění zaplatí Cenu Zboží.

II. Objednávky

Za závaznou Objednávku dle těchto VOP se považuje:

 1. objednávka učiněná prostřednictvím e-shopu Dodavatele,
 2. objednávka učiněná po vzájemné komunikaci Odběratele a obchodního zástupce Dodavatele písemnou formou (včetně e-mailu),
 3. objednávka učiněná e-mailem bez předchozí vzájemné komunikace smluvních stran.

Nehledě na způsob učinění Objednávky dojde k uzavření Smlouvy až písemným potvrzením Objednávky ze strany Dodavatele, zaslaným e-mailem Odběrateli. Pouze potvrzená Objednávka je smlouvou s vyloučením jakýchkoliv změn, odchylek či dodatků a ruší vše, co uzavření smlouvy předcházelo. Telefonické nebo ústní předběžné pozměňovací návrhy vyžadují k získání platnosti dodatečné písemné potvrzení. Nelze se dovolávat závaznosti jiných než písemně potvrzených úkonů. Pro smluvní vztah má význam pouze potvrzená Objednávka.

Potvrzením Objednávky ze strany Dodavatele se na vzniklý obchodně-závazkový vztah vztahují tyto VOP. Odběratel má možnost seznámit se s těmito VOP před učiněním závazné Objednávky, a to buď prostřednictvím odkazu v objednávkovém formuláři (při učinění Objednávky prostřednictvím e-shopu Dodavatele) nebo v odkazu v e-mailu/nabídce Dodavatele (při učinění Objednávky po vzájemné komunikaci Odběratele a obchodního zástupce Dodavatele). Smluvní strany po potvrzení Objednávky současně specifikují i termín dodání.

III. Cena a doprava

Cena Zboží a platební podmínky jsou upraveny těmito VOP a aktuálním ceníkem Dodavatele. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude připočteno dle platných právních předpisů. Doprava či dodání zboží do místa dodání, jakož i jiné činnosti, podmiňující dodání funkčního Zboží Odběrateli, jsou v ceně Zboží vždy zahrnuty. Pro případ, že Odběratel učiní Objednávku Zboží za cenu nižší než 3000 Kč bez DPH, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli manipulační poplatek ve výši 300 Kč + DPH. Dodavatel vystaví účetní doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni převzetí Zboží či provedení služby, nejpozději do 15ti dnů od převzetí Zboží či provedení služby. Cena je splatná na základě řádného účetního a daňového dokladu formou bezhotovostního platebního styku na účet banky, uvedený v účetním dokladu. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení. Dodavatel si nicméně vyhrazuje právo stanovit splatnost faktury odlišně, včetně povinnosti platby předem. Daňové doklady jsou zasílány elektronicky. Pro případ, že Odběratel nesouhlasí s vystaveným účetním dokladem, je povinen nejpozději do 3 dnů ode dne doručení daňového dokladu písemně oznámit Dodavateli, že daňový doklad nekoresponduje s potvrzenou Objednávkou. Pokud Odběratel v tomto termínu neoznámí Dodavateli, že daňový doklad je nesprávně vystaven, má se za to, že s daňovým dokladem souhlasí.

Stornování závazné Objednávky před dodáním Zboží je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Odběrateli může být účtován storno poplatek ve výši min. 10 % ceny Zboží včetně nákladů na dopravu Zboží.

IV. Práva a závazky

Odběratel se zavazuje poskytovat Dodavateli jím vyžádanou rozumnou součinnost, nezbytnou pro řádné a včasné plnění Smlouvy. Odběratel označí osoby, které jsou odpovědné za jednání s Dodavatelem. Takto označené osoby pak budou svým jednáním zavazovat Odběratele k plnění.

V. Řádné plnění Zboží, předání a převzetí

Odběratel je povinen Zboží převzít v místě sídla Odběratele nebo v místě dodání Zboží, které je uvedeno v Objednávce. Podle druhu Zboží bude Dodavatelem určen způsob jeho předání a převzetí. Bez výjimky musí být převzetí písemně potvrzeno Odběratelem, a to buď protokolárně, nebo na dodacím listu ke Zboží. Pro případ, že Zboží bude Odběrateli dodáno prostřednictvím třetí osoby (dopravce), je Odběratel povinen zásilku řádně zkontrolovat, zejména pokud jde o možná poškození vzniklá během přepravy, a v případě zjevného poškození zásilku odmítnout od dopravce převzít z důvodu poškození. Pro případ, že tak Odběratel neučiní, Dodavatel neuzná jeho reklamace z důvodu poškození zboží během přepravy nebo dodání poškozeného Zboží. Zboží zůstává majetkem Dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele okamžikem jeho doručení, tj. podpisem předávacího protokolu (dodacího listu) nebo okamžikem jeho převzetí od dopravce.

Zboží, které vyžaduje odbornou instalaci, bude doručeno servisním technikem po předchozí domluvě na místo doručení. Zboží, které nevyžaduje odbornou instalaci, bude doručeno prostřednictvím třetí osoby (dopravce).

Neprodleně po doručení Zboží je Odběratel povinen provést jeho kontrolu. Zjevné a množstevní vady je Odběratel povinen neprodleně reklamovat u Dodavatele, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení. Pozdější reklamace zjevných a množstevních vad Dodavatel neuzná.

V případě zájmu o odběr a likvidaci starého Zboží (přístroje), musí být situace projednána před objednáním nového Zboží (přístroje). Pro takový případ prohlašuje Dodavatel, že je registrován v systému REMA, zajišťujícím ekologickou likvidaci a recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení.

Za obaly doručeného Zboží Dodavatel hradí pod identifikačním č. EK-F00020308 servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu.

VI. Záruční podmínky

Dnem doručení Zboží začíná běžet záruční doba, která je uvedena v záručním listu Zboží. Záruční doba neběží ode dne, kdy Odběratel reklamoval u Dodavatele vady Zboží, které Odběrateli brání v jeho užívání. Záruku lze uplatňovat výhradně písemně emailem na adresu servis@schoeller.cz, není-li výslovně ujednáno jinak. V žádosti je nutno uvést popis závady a výrobní číslo přístroje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku výrobní vady. Záruku lze uplatňovat pouze na výrobky dodané Dodavatelem společně se záručním listem. Přístroj musí být před jeho předáním k opravě či údržbě dekontaminován, resp. musí být písemně doložena jeho nezávadnost (dekontaminační protokol ke stažení zde). Uzná-li Dodavatel uplatněnou vadu, zajistí její bezplatné odstranění, postupuje v součinnosti s výrobcem a v souladu s jeho záručními podmínkami. Odběratel je povinen seznámit se s návodem k obsluze a přístroj používat v souladu s dodaným návodem.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v těchto případech:

 • jde o vady vzniklé běžným opotřebením, neodborným použitím a zacházením se Zbožím, nebo užíváním Zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno,
 • Odběratel nedodržuje podmínky použití, skladování, údržby nebo manipulace v souladu s návodem k obsluze,
 • údaje v záručním listu se liší od údajů uvedených na Zboží,
 • bylo poškozeno výrobní číslo nebo plomba Zboží,
 • závada vznikla nepřípustným zásahem do Zboží (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem),
 • poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy (znečištění, vniknutí vody či agresivních látek atd.),
 • výrobek byl mechanicky poškozen (např. nárazem, pádem apod.),
 • jde o běžnou provozní údržbu výrobku (čištění, provozní výměna filtrů, programování, běžný servis apod.).

VII. Porušení VOP, prodlení a sankce a řešení sporů

V případě, že se Odběratel bez zavinění Dodavatele ocitne v prodlení s platbou dle Smlouvy, je Dodavatel oprávněn uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno. Veškeré spory vyplývající ze Smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve smírnou cestou. Nepodaří-li se spor tímto způsobem urovnat, je k řízení o sporné věci příslušný soud dle sídla Dodavatele.

VIII. Ochrana osobních údajů GDPR

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 (ze dne 27. 4. 2016) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pro účely plnění Smlouvy je Odběratel a jím pověřená fyzická osoba k učinění závazné Objednávky, srozuměny, že jeho osobní údaje, které byly sděleny Dodavateli v závazné Objednávce, budou v nezbytném rozsahu zpracovány a poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace Smlouvy. Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny v sekci “ochrana osobních údajů”.

IX. Závěrečná ustanovení

VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Případné verze VOP v jiných jazycích mají pouze informativní charakter, závazné je pouze české znění. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky zejm. zákonem č. 89/2012 Sb. NOZ. Tyto VOP nabývají platnosti dne 2.1.2024. Dodavatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Provedená změna VOP se však nedotkne Smluv a dalších obchodně-závazkových vztahů vzniklých přede dnem změny VOP.

INFORMACE o produktech bez ceny na e-shopu

U Zboží bez uvedené ceny si vyžádejte podrobné informace vč. cenové nabídky prostřednictvím kontaktního formuláře či odesláním poptávky na konkrétní produkt.