VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO E-SHOP Schoeller Pharma Praha, s.r.o.

I. Všeobecně

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen “VOP”) jsou platné, upravují a vztahují se na všechny obchodně-závazkové vztahy vzniklé prostřednictvím internetového obchodu (dále také E-SHOP), ve kterých vystupuje níže uvedený “Dodavatel”.

Tyto VOP se považují za všeobecné obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, a proto mají přednost před jinými obchodními podmínkami Odběratele. Upravují práva a povinnosti stran Smlouvy (jak je definována níže) a Odběratel akceptací VOP stvrzuje, že pro vzájemné obchody jsou výlučné, vyjma odlišného ujednání sjednaného akceptovanou objednávkou nebo písemnou specifikací závazkového vztahu, potvrzenou oběma stranami.

Odběratel bere na vědomí, že obrázky uvedené v katalogu mohou být pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s daným výrobkem.

Definice pojmů pro účely této smlouvy:

“Dodavatel” je vždy společnost SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., Vídeňská 1398/124, Praha 4, IČ:25065939, DIČ: CZ25065939, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 46662 (dále jen “Dodavatel”).

“Odběratel” může být pouze fyzická nebo právnická osoba s platným identifikačním číslem (IČ), která učinila poptávku či Objednávku v rámci své činnosti ke které je oprávněna.

Dodavatel výslovně vylučuje, aby účastníkem smlouvy mohl být spotřebitel tak, jak je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ). Dodavatel má za to, že osoba, která učinila Objednávku, je k této činnosti pověřena a zmocněna. – “Objednávka” je návrh Odběratele na uzavření Smlouvy. Pro platnost Objednávky je podmínkou specifikace Zboží jako předmětu plnění, požadovaného množství, termínu dodání a místa dodání. – “Smlouva” je vzájemný obchodní závazkový vztah na sjednaný druh předmětu plnění. Na základě Smlouvy Dodavatel dodá Zboží dle Objednávky, převede na Odběratele vlastnické právo k tomuto zboží a Odběratel za řádné a včasné plnění zaplatí Cenu Zboží.

II. Objednávky

Za závaznou Objednávku dle těchto VOP se považuje objednávka učiněná prostřednictvím e-shopu. K uzavření Smlouvy dojde písemným potvrzením Objednávky ze strany Dodavatele, zaslaným e- mailem Odběrateli, do tří dnů ode dne jejího doručení. Pouze potvrzená Objednávka je smlouvou s vyloučením jakýchkoliv změn, odchylek či dodatků a ruší vše, co uzavření smlouvy předcházelo. Telefonické nebo ústní předběžné nebo pozměňovací návrhy vyžadují k získání platnosti dodatečné písemné potvrzení. Nelze se dovolávat závaznosti jiných, než písemně potvrzených úkonů. Pro smluvní vztah má význam pouze potvrzená Objednávka, vše ostatní je bez právního významu.

III. Cena

Zboží a platební podmínky Cena Zboží je dána aktuálním ceníkem Dodavatele. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude připočteno dle platných právních předpisů. Doprava či dodání zboží do místa dodání, jakož i jiné činnosti, podmiňující dodání funkčního Zboží Odběrateli, jsou v ceně Zboží vždy zahrnuty. Pro případ, že Odběratel učiní Objednávku Zboží za cenu nižší než 1.000,–Kč bez DPH, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli manipulační poplatek ve výši 100,–Kč + DPH. Dodavatel vystaví účetní doklad ke dni převzetí Zboží. Cena je splatná na základě řádného účetního a daňového dokladu, doručeného na adresu Odběratele, uvedenou v Objednávce, formou bezhotovostního platebního styku na účet banky, uvedený v účetním dokladu. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení, není-li v Objednávce uveden odlišný termín k úhradě. Daňové doklady jsou zasílány elektronicky. Pro případ, že Odběratel nesouhlasí s vystaveným účetním dokladem, je povinen nejpozději do 3 dnů ode dne doručení daňového dokladu písemně oznámit Dodavateli, že daňový doklad nekoresponduje s potvrzenou Objednávkou. Pokud Odběratel v tomto termínu neoznámí Dodavateli, že daňový doklad je nesprávně vystaven, má se za to, že s daňovým dokladem souhlasí.

IV. Práva a závazky

Odběratel se zavazuje poskytovat Dodavateli jím vyžádanou rozumnou součinnost, nezbytnou pro řádné a včasné plnění Smlouvy. Odběratel označí osoby, které jsou odpovědné za jednání s Dodavatelem. Takto označené osoby pak budou svým jednáním zavazovat Odběratele k plnění.

V. Řádné plnění Zboží, předání a převzetí

Odběratel je povinen Zboží převzít v místě sídla Odběratele nebo v místě dodání zboží, které je uvedeno v Objednávce. Podle druhu Zboží bude Dodavatelem určen způsob jeho předání a převzetí. Bez výjimky musí být převzetí písemně potvrzeno Odběratelem, a to buď protokolárně, nebo na dodacím listu ke Zboží. Pro případ, že zboží bude Odběrateli dodáno prostřednictvím 3 osoby, je Odběratel povinen jakékoliv vady obalu, které by mohly způsobit poškození zboží reklamovat při dodání zboží a odmítnout jeho převzetí z důvodu poškození. Pro případ, že tak neučiní, nebude Dodavatelem uznána jeho reklamace z důvodu poškození zboží během přepravy nebo dodání poškozeného zboží. Vlastnictví ke zboží přechází na Odběratele až po zaplacení Ceny Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele okamžikem podpisu předávacího protokolu nebo okamžikem doručení.

Zboží, které vyžaduje odbornou instalaci bude doruřeno servisním technikem po předchozí domluvě na datu doručení. Zboží, které nevyžaduje odbornou instalaci bude zasláno poštou, nebo doručeno prostřednictvím společnosti Schoeller.

VI. Záruka za jakost a odpovědnost za vady po dodání Zboží

Dnem dodání zboží začíná běžet záruční doba, která je uvedena v záručním listu (netýká se spotřebního materiálu). Záruční doba neběží po dobu, kdy Zboží nemůže být Odběratelem pro vady užíváno. Dodavatel je povinen odstranit vady ve lhůtě 30 dnů, pokud nebude Odběrateli sdělena z důvodu povahy zboží lhůta delší. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad nese Dodavatel. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé běžným opotřebením, neodborným použitím a zacházením se Zbožím, nebo užíváním Zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno. Záruka Odběrateli zaniká v případě, že Odběratel nedodržuje podmínky použití, skladování nebo manipulace v souladu s návodem k obsluze. Brání-li jedné ze stran v plnění závazků zásah vyšší moci, není tato strana v prodlení, po dobu a v rozsahu, v jakém je nemožnost plnění zcela nepochybně zásahem vyšší moci způsobena. Při předání zboží je Odběratel povinen provést kontrolu Zboží. Zjevné vady a množstevní vady, je Odběratel povinen zaznamenat do dodacího listu a neprodleně oznámit Dodavateli. Pozdější reklamace tohoto druhu budou odmítnuty jako neoprávněné.

VII. Porušení VOP, prodlení a sankce a řešení sporů

V případě, že se Odběratel bez zavinění Dodavatele ocitne v prodlení s platbou dle Smlouvy, je Dodavatel oprávněn uplatnit nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve smírnou cestou. Nepodaří-li se spor tímto způsobem urovnat, je k řízení o sporné věci příslušný soud v Praze, a to dle sídla Dodavatele.

VIII. Ochrana osobních údajů GDPR

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 (ze dne 27. 4. 2016) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pro účely plnění Smlouvy je Odběratel a jím pověřená fyzická osoba k učinění závazné Objednávky, srozuměny, že jeho osobní údaje, které byly sděleny Dodavateli v závazné Objednávce, budou v nezbytném rozsahu zpracovány a poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace Smlouvy. Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na v sekci “ochrana osobních údajů”.

IX. Závěrečná ustanovení

VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, v případě rozdílů má přednost české znění. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky zejm. zákonem č. 89/2012 Sb. NOZ. Tyto VOP nabývají platnosti dne 1. 6. 2018 Dodavatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Provedená změna VOP se však nedotkne Smluv a dalších obchodně-závazkových vztahů vzniklých přede dnem změny VOP.

 


INFORMACE o produktech bez ceny na eshopu

 

Vzhledem ke skutečnosti, že uváděné informace v našem eshopu nejsou závaznou nabídkou (kromě produktů s uvedenou cenou), vyžádejte si prosím podrobné informace k přístrojům, o které máte zájem, zejména pokud máte pocit, že informace nejsou dostačující, nebo pokud chcete zboží používat k nestandardním účelům, které nejsou běžné, nebo nevyplývají z prospektové dokumentace daného výrobku. Nemůžeme přijmout odpovědnost, pokud dodaný výrobek není vhodný pro určitý nestandardní účel, aniž to bylo s námi předem diskutováno. Obrázky uvedené v katalogu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s daným výrobkem.

OBJEDNÁVKY:

Objednávat zboží i servisní služby je možné prostřednictvím webu instruments.cz, e-mailem či faxem. Objednávky doručené e-mailem okamžitě potvrzujeme zpětně e-mailem, pokud nedostanete během 24 hodin potvrzení vaší e-mailové objednávky, pak pravděpodobně nedošla, ověřte si prosím její doručení. Objednávky došlé faxem nebo dopisem obecně nepotvrzujeme (pokud to není v objednávce výslovně vyžádáno), ověřte si proto raději, zda vaše faxová či písemná objednávka byla doručena.

E-MAIL:

Prosíme vás, abyste zásadně do e-mailů psali předmět, a to česky, např. ‘Dotaz’, ‘Objednávka’, ‘Žádost o nabídku’ apod. a nepsali do předmětu jen nějaké kódy nebo čísla. A prosíme, abyste pokud možno používali své služební e-mailové adresy a ne freemailové (tj. seznam, centrum atd). Při nedodržování těchto zásad se může totiž stát, že váš mail bude vyhodnocen jako podezřelý a skončí ve spamovém koši, aniž by ho někdo četl.

CENY A DOPRAVA:

Všechny ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%. Uvedené ceny zahrnují zboží a jeho dopravu na místo určení. U těžkých a objemných přístrojů, které musí nastěhovat do laboratoře stěhovací firma, není v ceně obvykle započítáno jejich nastěhování, které je ovšem možné po dohodě zajistit. Pokud přístroj vyžaduje instalaci naším servisním technikem a zácvik obsluhy, je toto vše také zahrnuto v ceně. U spotřebního materiálu a drobných nástrojů a přístrojů, které odbornou instalaci nevyžadují a proto se posílají poštou, je v ceně zahrnuto poštovné a i pokud by byla dodávka rozdělena na více částí, nepočítají se žádné dodatečné výdaje na další dopravu, poštovné atd. Tyto drobné nástroje a přístroje se také standardně zasílají poštou i na případné záruční opravy a zpět. U malých objednávek pod 1 000 Kč (bez DPH) se připočítává jednorázový poplatek 100 Kč + DPH (za poštovné a balné). Cena je splatná na základě řádného účetního a daňového dokladu, doručeného na adresu Odběratele, uvedenou v Objednávce, formou bezhotovostního platebního styku na účet banky, uvedený v účetním dokladu. Stornování závazné objednávky před dodáním zboží je možné pouze na základě dohody a bude účtován stornopoplatek ve výši min. 10 % ceny zboží plus případné náklady na mezinárodní dopravu atd. Na našich webových stránkách www.schoeller.cz jsou ceny průběžně aktualizovány. U velkých objednávek a stálým zákazníkům poskytujeme různé slevy z ceníkových cen. U dražšího zboží doporučujeme si vyžádat oficiální nabídku, kde jsou přesně uvedeny dodací podmínky, cena, instalace, nastěhování atd. Nabídka (proforma faktura) je vždy nadřazena údajům v tomto katalogu. U některého zboží cenu neuvádíme a sdělíme ji na vyžádání (ikona telefonu). Velmi často probíhají různé akce, kdy můžete zboží získat výhodněji než je v tomto katalogu uvedeno.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:

Odběratel je povinen Zboží převzít v místě sídla Odběratele nebo v místě dodání zboží, které je uvedeno v Objednávce.

Podle druhu Zboží bude Dodavatelem určen způsob jeho předání a převzetí. Bez výjimky musí být převzetí písemně potvrzeno Odběratelem, a to buď protokolárně, nebo na dodacím listu ke Zboží. Pro případ, že zboží bude Odběrateli dodáno prostřednictvím 3 osoby, je Odběratel povinen jakékoliv vady obalu, které by mohly způsobit poškození zboží reklamovat při dodání zboží a odmítnout jeho převzetí z důvodu poškození. Pro případ, že tak neučiní, nebude Dodavatelem uznána jeho reklamace z důvodu poškození zboží během přepravy nebo dodání poškozeného zboží.

Vlastnictví ke zboží přechází na Odběratele až po zaplacení Ceny Zboží.  Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele okamžikem podpisu předávacího protokolu nebo okamžikem doručení.

BALENÍ:

Pokud je uvedena velikost balení, cena odpovídá jednomu balení uvedené velikosti. Pokud není velikost balení uvedena, cena odpovídá jednomu kusu. Minimální množství, které lze dodat, je jedno balení uvedené velikosti s uvedenou cenou.

SERVIS, KALIBRACE, VALIDACE:

Zajišťujeme autorizovaný servis ke všem výrobkům, které jsme dodali. Servis má přímou návaznost na výrobce, servisní technici jsou pravidelně školeni u výrobců, a provádějí kromě instalací a oprav i další úkony, jako jsou pravidelné preventivní prohlídky, kalibrace a validace přístrojů atd. Náš servis má návaznost na státní metrologii a má příslušná registrační osvědčení ČMI. Servis je poskytován ze dvou servisních středisek, z Prahy a z Brna a je vždy účtován tak, jak je to výhodnější pro zákazníka, bez ohledu na to, odkud technik doopravdy vyjíždí. V Praze i v Brně je rozsáhlý sklad náhradních dílů. Ceník servisních služeb je na našich webových stránkách v oblasti SERVIS.

ZÁRUKA:

Na veškeré zboží jsou poskytovány záruční lhůty různé délky (až 5 let), informace o délce a podmínkách záruky jsou uvedeny v nabídkách. V záruční době je odstranění závady zcela zdarma, neúčtuje se ani cestovné, ani práce, ani čas, ani náhradní díly.

Drobné nástroje a přístroje, které nevyžadují odbornou instalaci, jsou k zákazníkům posílány poštou. Servisním místem je v tom případě kterékoliv z našich servisních center.

Použití výrobku k jiným účelům než běžným resp. těm, které vyplývají z prospektové dokumentace a ke kterým je výrobek určen výrobcem, může vést k neuznání záruky za výrobek.